Na sajtu opštine Negotin raspisan je poziv za podnošenja ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti. Naime, radi se o rekonstrukciji objekta u funkciji sporta na gradskom stadionu.

 

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom a ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačem / podizvođačima, kao i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu, sam kriterijum za dodelu ugovora je najniže ponuđena cena.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti: elektronskim putem sa internet stranice www. negotin.rs i sa Portala javnih nabavki.

Ponude se mogu podneti neposredno:

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – ,,Ponuda za javnu nabavku radovi na rekonstrukciji objekta u funkciji sporta P+0 na kp.br.3297/4 i 3297/5 KO Negotin na gradskom stadionu, JNMV broj 10/2018 - NE OTVARATI“.

Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača, kontakt osoba, telefon.

Rok za podnošenje ponude je 16.04.2018. godine, do 13:00 časova, bez obzira na način dostave a otvaranje ponuda obaviće se dana 16.04.2018. godine u 13:15 časova, u prostorijama Opštinske uprava opštine Negotin, Trg Stevana Mokranjca broj 1, Negotin, kancelarija broj 104.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na gore navedenu adresu najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 13:00 časova. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi radni dan do 13:00 časova.

Predstavnik ponuđača mora imati ovlašćenje koje će predati komisiji za javne nabavke prilikom otvaranja ponuda, dok će sama odluka o dodeli ugovora biti doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će objaviti na Portalu javnih nabavki i na inetrnet stranici www.negotin.rs u roku od tri dana od dana donošenja.

Lica za kontakt: Dragana Paović 064/4676229,  Svetlana Pejkić 064/1948349, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o nazivu, adresi i internet stranici državnog organa ili organizacije, gde se mogu blagovremeno dobitit isprani podaci o:

 

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje ponuda, konkursne dokumentacije i idejnom projektu, možete pronaći i preuzeti na sajtu opštine Negotin – www.negotin.rs

Klikom na LINK možete videti poziv za podnošenje ponuda, dok se na OVOM linku nalaze podaci o konkursnoj dokumentaciji.


 

Sve informacije su preuzete sa zvaničnog sajta opštine Negotin www.negotin.rs.

 

ekonomija Negotin opština Negotin projekat